Teks Pembawa Acara Rapat Kelurahan

Sebagai anggota karang taruna dalam lingkup kelurahan terkadang mungkin diantara anda terkadang seringkali ditunjuk untuk menjadi seorang MC dalam sebuah acara rapat, yang diadakan di Kelurahan.
Oleh karena itu merasa penting bagi saya share kepada anda
supaya anda siap ketika anda ditunjuk kapan saja dalam sebuah acara rapat.

Rapat kelurahan

Berikut ini adalah sebuah contoh teks pembawa acara rapat beserta susunan acara dalam bahasa jawa.

Assalaamu’alaikum Wr.Wb

Dhumateng ngarsanipun para pepundhen, para pinisepuh saha para sesepuh ingkang pantes pinundhi. Para pangemban pangembating praja satriyaning negari, nun inggih panjenenganipun Bapak Dukuh ……, Bapak Ketua RW ….. menapa dene Bapak Ketua RT…… ingkang tuhu kinabekten. Para Bapak saha Ibu minangka tokoh masyarakat ing tlatah Pedukuhan …… ingkang tansah kula hormati.

Mboten kesupen dhumateng para kanca pengurus …(nama organisasi) ingkang tansah kawantu-wantu kiprahipun ing sak lebeting gesang kemasyarakatan.
Langkung rumiyin keparenga kula ingkang piniji ndherekaken lampahing adicara pepanggihan ing titiwanci punika, nyuwun lumunturing sih samodra pangksami dene kula cumanthaka nggempil kamardikan nyigeg pangandikan panjenengan sedaya, saperlu badhe amurwakani laksitaning adicara ing titiwanci punika.
Anamung sak derengipun, murih ing samangke sageta jumbuh menapa ingkang dados wigatining pepanggiha menika, keparenga badhe kula aturaken menggah urut reroncening adicara ingkang sampun karantam, ingkang ing samangke badhe kapurwakani kanthi adicara ingkang angka sepisan nun inggih Pambuka.

Kalajengaken adicara ingkang angka kalih, atur pam bagyaharja saking Ketua … Ndungkap adicara ingkang angka tiga, Pangandikan saking Bapak Dukuh…. Adicara ingkang angka sekawan, minangka wigatining pepanggihan menika nun inggih Musyawarah, ingkang samangke lampahing adicara musyawarah menika kaaturaken dhateng sedherek Ketua…Paripurnaning adicara musyawarah, kalajengaken adicara mirunggan ingkang badhe kaaturaken wontenipun sawetawis atur saking pengurus.

Wondene adicara ingkang angka enem minangka pungkasaning adicara, nun inggih adicara Panutup.
Para bapak, para ibu saha para sedehrek sedaya ingkang tansah kinurmatan. Sumangga adicara pepanggihan ing titiwanci punika tumunten kita awiti. Minangka pambuka laksitaning adicara, sumangga kita purwakani kanthi sareng-sareng ndedonga kanthi nenuwun lan nyenyuwun dhumateng ngarsanipun Gusti Allah SWT karana maos lafal Basmalah, kula dhereaken.
Ndungkap adicara ingkang angka kalih, atur pambagyaharja saking Ketua ……
Ingkang menika dhumateng sedherek Ketua ….kasumanggaaken.

(setelah pambagyaharja dari ketua selesai)

Mekaten manggah atur pambagyaharja ingkang sampun kaaturaken denening sedherek … Kalajengaken adicara ingkang angka tiga, Pangandikan saking Bapak Dukuh … Dhumateng Bapak Dukuh …
wekdal sacekapipun kaaturaken. Sumangga.

(setelah Sambutan Dukuh selesai)

Kaaturaken agunging panuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Dukuh………
ingkang sampun kepareng paring pangandikan, ingkang sedaya pangandikan kala wau minangka pambombong lan pambimbing tumrap pengurus saha anggota …
(nama organisasi) ing tlatah Pedukuhan …
Para Bapak, para ibu saha para sedherek sedaya ingkang kinurmatan, lumebet adicara ingkang angka sekawan, minangka wigatining adicara pepanggihan ing titiwanci menika, inggih adicara Musyawarah. Wondene lampahing adicara musyawarah menika, sawetahipun kula aturaken dhateng sedherek Ketua… (nama organisasi). Dhumateng sedherek…(nama Ketua) kasumanggaaken.

(setelah jalannya musyawarah selesai)

Alhamdulillaahirabbil’aalamiin. Sampun paripurna adicara musyawarah ing titiwanci menika lan saestu sampun pinanggih rembag ingkang gumathok minangka paugeraning pakaryan utawi kegiatan ingkang badhe sareng-sareng kita lampahi ing wekdal ingkang badhe dhateng.
Para lenggah ingkang kinurmatan, ndungkap adicara ingkang angka gangsal, sawetawis atur saking pengurus ingkang badhe kaaturaken dening sedherek sekretaris. Dhumateng sedherek sekretaris, wekdal kasumanggaaken.

(setelah sekretaris selesai menyampaikan kesimpulan dari hasil rapat  maka teks pembawa acara rapat selanjutnya yaitu)

Mekaten sawetawis atur saking sedherek sekretaris, mugi ndadosna kawigatosan dhumateng para anggota lan minggahipun dhumateng sedaya para lenggah.
Para Bapak sumrambah para Ibu saha para sedherek sedaya ingkang kinurmatan, titi laksananing adicara pepanggihan ing wekdal punika wiwit purwa, madya dumugi wusananing pepanggihan sampun lumampah kathi wilujeng nir ing sambekala. Minangka panutuping adicara, sumangga adicara ing titiwanci menika kita pungkasi ngiras pantes minangka raos syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Allah SWT karana maos lafal Hamdalah, kula dherekaken.……. Alhamdulillaahirabbil’aalamiin…

Para lenggah ingkang kinurmatan, ing mbok bilih sak dangunipun kula ndherekaken lampahing adicara, inggih minangka jejering pranatacara kathah atur ingkang kirang nuju prana menapa dena tindak-tanduk kula ingkang kirang mranani, saestu kanthi andhap asoring manah kula nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami, nyuwun aguning pangapunten.
Wusana atur kawula.

Wassalamualaikum Wr. WB

Incoming search terms:

  • naskah pembawa acara rapat rt
  • teks pembawa acara rapat
  • contoh musyawarah bahasa jawa
  • contoh teks musyawarah bahasa jawa
  • contoh pembawa acara rapat rt bahasa jawa
  • dialog musyawarah bahasa jawa
  • contoh pembawa acara rapat rt
  • contoh musyawarah dalam bahasa jawa
  • pembawa acara rapat rt
  • musyawarah bahasa jawa
tulisemail

Dapatkan content dan Bonus-bonus Mingguan terbaru secara GRATIS..!!

Silahkan anda isikan Nama dan alamat email anda melalui form dibawah ini:

Selamat anda telah berhasil menyelesaikan proses subscribe, silahkan cek inbox anda.