Rahasia Sukses Menjadi MC Bahasa Jawa Profesional

Rahasia naskah pidato MC bahasa jawa profesional

mc-profesionalApa kabar sahabat MC Class Online yang berbahagia. Lama juga tidak update content artikel dalam blog saya ini, mungkin anda sudah banyak yang menantikan rahasia tentang bagaimana caranya supaya segera bisa action untuk menjadi seorang ahli pidato profesional tentunya. Dan sayapun berharap demikian kepada anda untuk segera berani memulai dan action sehingga anda bisa menjadi seorang pambioworo atau Master of ceremony (MC) bahasa jawa yang handal dan profesional.

Ok..dalam postingan artikel sebelumnya juga sudah pernah saya tuliskan cuplikan tentang Naskah MC Bahasa Jawa Kawi setidaknya anda sudah tidak awam lagi tentang susunan acara dalam acara pernikahan adat jawa. Untuk memandu anda supaya anda lebih faham tentang susunan acara dan cara penyampaian susunan acara tersebut maka saya akan bahas secara detail dalam postingan berikut ini.

naskah pidato bahasa jawa MC acara pernikahan dengan adat jawa. Naskahnya seperti berikut ini…

Assalamualaiakum Wr.Wb

MUKADIMAH : (QS.Arum 21) 

• Poro pepunden sesepuh aji sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur.
• Poro pinisepuh saha sesepuh ingkang hanggung hamastuti dumateng pepeoyaning kautaman ingkang pantes nampi pakurmatan.
• Poro pangenban pangembating projo satrianing nagari ingkang minangka pandam-pandoming kawulo dasih.
• Nuwun inggih para brayat ageng barayo wiro wiyoto wiro tamtomo purno karyo labet projo ingkang sampun wenang nampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu bagyo mulyo.
• Kunjuk panjenenganipun poro alim para –para ulama, bopo haji saha ibu hajah poro santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah sumanding kitap suci wahyuning ilahi, pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuing budi.
• Poro sedyo werdo carono madyo tamu kakung miwah putri ingkang satuhu bagyo mulyo.
• Mboten katalumpen kadang kulo werdo mudo taruna mudi taruni ingkang minangko sekaring projo ingkang tansah kawulo tresnani.

*Mrandopo awit keparengipun ingkang hamengku gati nuwun inggih panjenenagipun Bp..(yang punya hajat)…kulo ingkang ingkang kapitedan hambuko wiwaraning suko dwaraning kondo, jejereng pambiawara punapa dene pranata adicara hangaturaken rantamaning tumapaking titi laksito adicora, ingkang sampun rinantam dening kadang kulo wongso kaeneraken wonten ing pahargyan agung prastowo sowanipun.

*Hanamung sakderengipun tebih anggen kawulo matur, kulo nuwun agunging panuwun hambok bilih paripakso kulo kumowantun cumantoko ngadek wonten ngarso ngajengandiko ingkang saperlu hangaturaken rantamaning tumapaking adicoro punika. Mboten ateges kawulo pinunjul ing basa punopo dene sastra inggih sedoyo kalo wau labuh labet anggen kawulo setyo ing kadang pramilo kulo hanamung sendiko hanglampahi.

(Sebelumnya menginjak acara yaitu mengucapkan puji syukur kepada sang pencipta)
Sang yaning poro tamu kakung miwah putri, ingkang tansah satuhu bagyo mulyo.
Sak derengipun kawulo hangaturaken rantamaning titi laksito adicoro sumonggo tansah kawulo derekaken memujo lan memuji dhumaten g Gusti ingkang hamurbeng dumadi nuwun inggih ALLAH SWT ingkang tansah paring rahmat, taufik, hidayah sarta inayah ingkang tansah rumentah dumateng kulo panjenengan sedoyo ing antawisipun nikmat sehat,sempat saha nikmat islam. Sahinggo kulo panjenengan sedoyo saged makempal silaturahmi saho saged netepi darmaning agesang nuwun inggih wonten ing pahargyan agun prastowo punika.

Sholawat saho salam mugi tansah katur dumateng nabi agung Muhammad SAW ingkang tansah dipun tenggo- tenggo syafaatipun wonten ing yaumil Qiyamah.

Kanthi raos panelongso panjenenganipun Bp kulo ingkang hamengku gati nuwun inggih Bp…(nama yang punya hajat)…nyuwun dhumateng ngersaning para tamu sutrisno mugi anggenipun ngentas pitulus putrinipun nuwun inggih nimas dyah kusumaning ayu Rr…(nama pengantin putri)…ingkang badhe kadaupaken kaliyan Bagus… (nama pengantin putra)… atmajo panjenenganipun Bp…(nama orang tua dari pihak besan)…ingkang pidalem wonten ing…(alamat)….mugi anggenipun netepi dharmaning asepuh hamiwowo suto mahargya siwi tansah kali s ing rubedo nir ing sambikolo soho tinebehno saking siku dendaning Gusti ingkang maha Kuasa.

*Sang yaning poro tamu kakung miwah putri ingkang dhahat pinundhi-pundhi.
Kaparengo kulo sumawelo atur saho ngigeg anggen panjenengan wawan pangandikan saho imbal wacono ingkang saperlu badhe hangaturaken urut reroncening adicoro wonten pahargyan agung prastowo punika.
Bilih adicaro ingkang angka:

1. Binuko pahargyan agung prastowo
2. Sowanipuntemanten putri mijil saking tepas wangi manjing ing madyaning sasono rinenggo
3. Atur pambagyo harjo
4. Pasrah gatining karso saking sesulihing besan
5. Panampi saking sesulihing ingkang hamengku karso
6. Panjrahing sari puspito adi punopo dene panggihipun risang pinanganten sarimbit
purno diniro panggih, badhe kapacak upocoro adat widi widono kacar kucur, dulangan, timbangan saho sungkeman
7. Wondene pratondo paripurnaning paharyan menawi temanten sarimbit sampun jengkar saking sasono rinenggo hanuju sangajengipun balai wismo, tanda yekti pawiwahan sampun paripurno.

ACARA (1)
Mekaten hambok bilih urut reroncening titi laksito adicoro wonten pahargan agung prastowo punika.
Gegandengan wedal sampun winanci sumonggo adicoro pahargyan agung prastowo punika dipun bikak kanti wasilah basmalah sesarengan.

ACARA (2)
Jumbuh kaliyan urut reroncening titi laksito adicoro,
inggih karono sampun paripurno, sriatmojo pinanganten putri anggenipun mahes busono,
pramilo kaparengo sumonggo hanuju lenggah wonten sasono rinenggo wondene ingkang badhe hanganthi sowanipun sriatmojo pinanganten putri …
kaparenggo Ibu….(yang sudah ditugaskan yang menggandeng temanten putri)…soho, ibu ….(yang sudah ditugaskan yang menggandeng temanten putri)…mbok bilih sampun sami sawego ing gati, murih rahayuning sedyo kasumanggakaken dumateng poro2 ingkang piniji..wondene jengkaring temanten putri saking panti busano hanuju wonten sasana rinenggo binarung (ketawang puspowarno slendro manyuro)

ACARA (3)
Atur pambagyoharjo
Injih karono saibo ibeking raossuko gumbiraning manah,
Prasasad kajugrugan gununging kembang kablabak segaraning madu, panjenenganipun Bp…(yang punya hajat)…Boten saged cinitro ing ukoro hanamung kandeg wonten ing jonggo pramilo pinongko pangudas swaraning driyo Bp kulo ..ingkang kinen hangaturaken Bp…(seseorang yang diutus untuk mewakili berbicara/duta utusan dari pihak yang punya hajat).
Wondene jumenengipun panj Bp. (utusan yang punya hajat)…jinajaran panj Bp..(pihak saudara yang punya hajat)…saho Bp… (pihak saudara yang punya hajat)….
purno diniro hangayai krido, pinangko duto saroyo punopo dene wimbo soro, karacik kanthi toto titis tatas atur pangandikanipun Bp…(utusan yang punya hajat)
Anggenipun hangrakit boso tuwin sastro pramilo boten nomo mokal bilih panj Bp…(utusan yang punya hajat)…kapiji ing gati pinanggka hangaturaken atur pambagya harjo.

ACARA (4)
Tapi sebelumnya pengantin pria dimasukkan dalam ruangan resepsi dengan kata perintahnya seperti ini:
*Hambok bilih sampun paripurno mahes busono pinanganten kakung kaparengo kabedol saking panti busono hanuju dateng sasono pawiwahan.
wondene pametuking pinanganten kakung pinaragan panjenenganipun Bp….(yang sudah ditugaskan yang menggandeng pengantin Pria)…saho Bp ….(yang sudah ditugaskan yang menggandeng pengantin Pria)…jengkaring temanten kakung hanuju dateng sasono pawiwahan binarung ungeling gendhing
(ladrang wilujeng pelog barang). Setelah sampai di depan gapura masuk gedung acara resepsi pengantin pria berhenti sejenak untuk melaksanakan upacara pasrah temanten
Sambil menunggu intruksi dari pambioworo dalam  naskah pidato bahasa jawa MC acara pernikah, lalu pembawa acara berkata lagi…

ACARA (4)
Selanjutnya…Dupi wus tinata titi tataning wigati , sigro jumangkah sang wimbosoro pamethuking sekar cempoko mulyo sasele, injih atmojo pinanganten kakung saksono amurweng kondho, sang wimbosoro dhumateng ingkang piniji hanampi. Mbok bilih ingkang pinangko badhe hangaturaken dawuh pasrah nuwun inggih Bp….(utusan dari pihak besan yang diutus untuk menyrahkan srah-srahan dan menitipkan pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita tinggal )….

ACARA (5)
Tulus raharjo atur pangandiko dawuh pasrah menggah tumapaking adicoro ingkang ongko candakipun, tanggap wacono punopo dene atur panampi, kapiji panjenenganipun Bp….(utusan dari pihak yang punya hajat untuk menerima secara simbolis adat dan menerima pengantin pria menjadi bagian keluarga dari yang punya hajat)….Pinongko sulih sariro saking hamengku gati panjenenganipun Bp……(yang punya hajat)…Setelah serah terima secara simbolis lalu pembawa acara mulai bicara kembali…
Tulus soho wijang wijiling wicoro anggenipun panjenengn Bp…(utusan dari pihak keluarga pengantin putri)…hangayai krido pinanongko margining boso saking panj Bp…(yang punya hajat)…
Mbok bilih sampun paripurno kapacking adicoro lung tinampen.

ACARA (6) – PANGGIH
Mbok bilih wedal sampun winanci pinanganten badhe kadaupaken pramilo upacara adat widi widono kasumangaaken dumateng panj ibu…(dukun manten)..

minangko ibu juru paes punapa ibu ingkang mratitisaken busananing pinanganten sarimbit
Setelah paraga (orang-orang yang ditunjuk untuk menjalankan upacara adat sudah siap dan waktunya tepat) maka MC (pembawa acara) mulai bicara kembali….

• Sriatmojo pinanganten putri kabedol saking sasono rinenggo, ingayap para wara,dene kembar mayang kaemban dening panjenenganipun Ibu…(bertugas ngemban kembar mayang)……saho ibu……(bertugas ngemban kembar mayang)…Saperlu ngiring sriatmojo pinanganten putri dateng sasana panggihipun pinanganten

• Kinen sampun dumugi kodratipun gusti ingkang hamurbeng dumadi,
ana titiahing gusti ingkang asipat jalu tanapi wanito,
ingkang sumadyo anetepi ngagesang ngancik alaming madyo,
amestuti ilo-ilo ujaring paro kina,
ingkang dhahat pinundi pundi sarto angleluri budaya luhung,
kanthi nindakaken upacara panggih, wondene panggihipun risang pinanganten sarimbit binarung ungeling.
(gending kodok ngorek&ketawang laras moyo)

Setelah proses panggih (saling bertemu) pengatin pria dan pengantin putri di dudukkan di kursi pengantin/ kursi pelaminan.
Trus diadakan upacara adat kacar- kucur, timbangan, dulangan dll…
Sebagai MC anda bisa beistirahat sejenak hanya sambil menyebutkan prosesi adat istiadat belangsung…

Dan ketika mau upacara sungkeman anda sebagai MC harus bisa membuat kata perintah tapi halus…(bisanya dalam pakaian adat jawa pake keris dan blangkon pakai beskap) ketika proses sungkeman kalo keris tetap dipake di belakang, pasti akan menggangnu prosesadat sungkeman oleh karenanya maka sebagai MC harus cerdas… anda memakai perintah ini yaitu acara lolos dhuwung

• sang juru sumbogo suko sasmito risang pinanganten, pinisepuh anglolos duwung kunjuk panjenenganipun Bp..(ditugaskan yang melepas keris)
• Pinanganten anglepas canela, pratanda tumapaking adicoro sungkeman..pinanganten arso anguswara pepadaningi ngkang rama miwah ibu, nyuwun pangestuamrih ing temberahayu uripe sri pinanganten sarimbit…

Ketika semua proses adat dan semuanya delesai tinggal kita masuk kepada acara penutup.

Wahyaning mangsakalo wus dungkap paripurnaning adicara,
jumbuh kalian urut reroncening adicoro ,
purwo madyo, wacana sampun kalampahan, kaleksanan dening parao kadang kulo wongso kanthi wilujeng ing rubedo nir ing sambikolo
Minangko pratanda paripurnaning adicara kunjuk panj Bp..utusan yang (menggandeng temanten pria dan temantin wanita)….

Mbok bilih wedal sampun winanci besan sak pengombyong badhe jengkar saking sasono pawiwahan, pinanganten sarimbit kaparengo kabedol saking sasono pawiwahan hanuju dateng sakngajengipun balai wismo ingkang sak perlu ndungkapaken kondoring romo ibu..
Jengkaring putro temanten sarimbit cinandra
(gending Runtung utowo Gleyong).

ACARA (7) – PENUTUP
Satungal bopo satunggal sampun kapacak kanthi tulus, lulus, raharjo sirno kalis ing rubedo nir ing sambikolo – kulo tansah nyenyuwun agenging pangapunten
– Bilih wonten kelepataning atur minangko hangayai jejibahan minangko paranoto adicoro
– Bilih wonten kekirangan dalasan kaladuk anggen kawula matur
– Kulo tansah nyadong deduko soho nyenyuwun tadah tetesing pangaksama
Pinangko panutuping aturkulo..

Wabillahi taufik wah hidayah, waridho wal inayah ..

Wassalammualaikum WR.WB

Demikian yang yang bisa saya sampaikan naskah pidato bahasa jawa MC acara pernikahan semoga bermanfaat bagi anda sehingga anda menjadi layak di sebut seorang MC bahasa jawa yang profesional. Sedangkan untuk mempercantik atau memperindah suasana ketika prosesi acara resepsi pernikahan maka ada cara tersendiri yaitu kalo orang jawa bilang candra atau panyandra manten. Dan bait kata dalam prosesi panyandra manten akan kita kupas dalam content artikel yang selanjutnya. Silahkan anda pelajari dan hafalkan dahulu content naskah artikel ini. sampai jumpa di lain waktu.

Selamat mencoba…!!
naskah pidato bahasa jawa MC acara pernikahan

Incoming search terms:

  • pidato penyerahan pengantin pria bahasa jawa
  • pidato serah terima pengantin dalam bahasa jawa
  • teks sungkeman pernikahan bahasa jawa
  • sambutan serah terima pengantin bahasa jawa
  • contoh teks mc campursari
  • belajar mc bahasa jawa
  • serah terima pengantin bahasa jawa
  • mukadimah bahasa jawa
  • Rahasia sukses menjadi mc bhs jawa
  • teks sungkeman manten bahasa jawa
tulisemail

Dapatkan content dan Bonus-bonus Mingguan terbaru secara GRATIS..!!

Silahkan anda isikan Nama dan alamat email anda melalui form dibawah ini:

Selamat anda telah berhasil menyelesaikan proses subscribe, silahkan cek inbox anda.