Naskah Bahasa Jawa Pranata Acara Halal Bihalal


idul-fitri
Kalau didalam artikel saya sebelumnya saya sudah berbagi Contoh Ikrar Halal Bihalal maka untuk anda yang ingin mencoba menjadi MC dalam moment acara halal bihalal maka gunakan moment itu menjadi sarana untuk melatih anda belajar untuk menjadi seorang pranata wicara bahasa jawa. Untuk membantu anda saya telah siapkan naskah pranata acara halal bihalal.

Contoh naskah pembawa acara halal bihalal bahasa jawa

Assalamualaikum Wr.Wb

Sak derengipun sumongga kula derekaken memuja lan memuji dumateng ngarso dalem Allah SWT ingkan smpun paring rahmat, taufik hidayah sarta inayah ugi ing wedal dalu punika mboten karaos kulo panjenengan tansh pinaringan nikmat kesehatan, kesempatan, iman lan islam. Shalawat saha salam mugi katetepaken wonten ngarso dalem Nabi Agung Muhammad SAW inggkang dipun tengga syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah.

 • Para hadirin rahimatullullah ingkang dipun mulyakaaken dening allah SWT, ugi katur dumateng panjenenganipun Bp. Lurah….(nama pejabat daerah) ingkang kawula hormati.
 • Panjenenganipun Al mukharom Bp Kyai…(nama ustad) ingkang kawula hormati
 • Panjenenganipun para pinisepuh-saha sesepuh wonten ing padukuhan dukuh….(nama desa) sowanipun ingkang hanggung mastuti dumateng popayaning kautamen ingkang pantes nampi pakurmatan.
 • Boten katalumpen kunjuk panjenenganipun para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitap suci wahyuning ilahi ingkang pinangka kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi.
 • Para tamu undangan ingkang satunggal bapa satunggal mboten saged kawula sebataken ingkang dipun mulyaaken dening Allah SWT.

Gegandengan wedal sampun winanci, pramila pangaosan sak lebetipun acara halal bihalal ingkang diwontenaken rutin setunggal tahun sepindah wonten ing dukuh…(nama desa) leresipun wonten dalemipun…(nama tempat diadakan acara halal bihalal). kaparengo kula sumawelo atur soho ngigeg anggen panjenengan wawan pangandikan punapa dene imbal wacana ingkang saperlu badhe ngaturaken urut reroncening adicara wonten ing dalu punika.

Menggah rantamaning adicara Halal-bihalal ing ratri punika nuwun inggih:

 1. Pambuka
 2. Gema Wahyu Ilahi punapa dene waosan ayat suci Al Qur’an.
 3. Prakata Panitia
 4. Ikrar halal bihalal
 5. Inti acara Halal bihalal
 6. Penutup
 • Bilih adicara ingkang sepindah Pambuka : sumangga adicara halal bihalal punika dipun bukak kanti waosan umul kitab ” Al-fatiqah”
 • Sampun paripurna adicara pambuka pramila adicara ingkang angka candak ipun nuwun inggih waosan Gema wahyu Ilahi puanapa dene waosan ayat suci Al Quran ingkang bade kasarira dening kadang kula anem : Sdr……(Qori’) dene ingkang maos sari tilawah (pembaca arti ayat dalam Qur’an) kapiji dening Sdri….
 • Purno diniro Gema wahyu ilahi badhe kapacak menggah rantamaning adicara Prakata panitia. Prakata panitia dipun wedhar dening Prakata sambutan saking kepala kelurahan ….( nama pejabat daerah setempat). lanjut Prakata panitia pelaksana (nama ketua panitia pelaksana).
 • Ikrar halal bihalal : bilih ingkang badhe hangaturaken ikrar halal bihalal minangga sulih sariro saking kadang pemuda kapiji Sdr…wondene ingkang badhe nampi pinangko wakil saking tiyang sepuh kapiji panjenganipun Bp…(nama wakil dari pihak orang tua/tokoh masyarakat)
 • Inti acara halal bi halal punapa dene Maedho khasanah ingkang badhe kasariro panjenenganipun Al mukharam Bp Kyai …(nama ustad) lan ing pungkasaning pengaosan punika kaparengo katutup kanti wasilah doa.
 • Penutup

Sang ya ning para hadirin ingkang tansah dipun mulyaaken dening Allah SWT ingkang agung sinenggo ing akrami. Mbok bilih sampun paripurna anggen kawula hangayahi jejibahan pinangka pranata acara halal bihalal wonten ing ratri punika, pramila bilih wonten kekirangan dalasan kaladuk anggen kawula matur. Ugi hambok bilih wonten kelepataning atur kawula, mbok bilih dadosaken kurang renaning penggalih wonten ngarsa panjenengan kula tansah nyuwun agengeng pangapunten.

Akhirul salam wabilahi taufik wal hidayah,

Wassalamualaikum Wr.Wb

Demikianlah sebagai contoh naskah pranata acara halal bihalal  dalam bahasa jawa. Semoga dengan content artikel yang sudah saya berikan ini anda akan melatih diri anda dan mencoba untuk mempraktekkannya. Karena anda akan lebih handal dan lebih baik saat perform nantinya ketika mulah saat ini untuk giat berlatih dan berani memaksakan diri anda untuk berani mencoba. Selamat mencoba…

pranata acara halal bihalal

Incoming search terms:

 • contoh pranatacara
 • pranatacara bahasa jawa
 • pranatacara
 • contoh pranatacara bahasa jawa singkat
 • contoh teks pranatacara bahasa jawa
 • teks pranatacara bahasa jawa
 • contoh teks pranatacara
 • pranata cara
 • teks pembawa acara halal bihalal dalam bahasa jawa
 • teks pembawa acara bahasa jawa krama inggil
tulisemail

Dapatkan content dan Bonus-bonus Mingguan terbaru secara GRATIS..!!

Silahkan anda isikan Nama dan alamat email anda melalui form dibawah ini:

Selamat anda telah berhasil menyelesaikan proses subscribe, silahkan cek inbox anda.

 • Ben Becick

  Matur nuwun. Sanget migunani tumrapipun para kawula anem, kanthi pangajab utaminipun saged ndherek anguri-uri basa Jawi ingkang adi luhung. Sumangga dipun lajengaken seratan sanesipun. Nuwun.